โทรศัพท์

              โรงเรียนภัทรดล : 08-1964-7759

              โรงเรียนอนุบาลภัทรดล : 08-1964-7936

       อีเมล์

              โรงเรียนภัทรดล : phatharadon@hotmail.com

              โรงเรียนอนุบาลภัทรดล : phatharadon_kg@hotmail.com