1.วิสัยทัศน์
    โรงเรียนภัทรดลจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีพัฒนาการที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม  รักษ์ความเป็นไทย มุ่งเน้นพัฒนาด้านวิชาการ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. พันธกิจ
    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีครูภาพตามหลักสูตร
    2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
    3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
    4. พัฒนาอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
    5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

3. เป้าหมาย
    1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร
    2. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
    3. สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
    4. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
    5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง