มาโนช จุลสุคนธ์

ประธานกรรมการบริหาร

พัชนี จุลสุคนธ์

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรดล